Oznaczenia WUG-owskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2013 r. nr 7092012 w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, istnieje konieczność oznaczania dopuszczenia wielu urządzeń/wyrobów do użytkowania.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych.

Na podstawie art. 113 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz wyrobów, których stosowanie w ruchu zakładu górniczego wymaga wydania decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwanych dalej „wyrobami”;

2) wymagania techniczne dla wyrobów;

3) znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami.

§ 2. Określa się wykaz wyrobów:

1) elementy górniczych wyciągów szybowych:

 • a) maszyny wyciągowe,
 • b) naczynia wyciągowe:
  1. — klatki,
  2. — skipoklatki,
  3. — skipy,
  4. — przeciwciężary,
  5. — kubły,
  6. — naczynia wyciągowe specjalnego przeznaczenia,
 • c) koła linowe,
 • d) zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych,
 • e) zawieszenia nośne naczyń wyciągowych,
 • f) wciągarki wolnobieżne,
 • g) urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
 • h) wyodrębnione zespoły elementów wyrobów wymienionych w lit. a—g,
 • i) aparaty rejestrujące;

2) wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

 • a) urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, niebędące górniczymi wyciągami szybowymi, oraz wyodrębnione zespoły elementów tych urządzeń transportowych,
 • b) wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób,
 • c) maszyny i urządzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napięcie znamionowe powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego,
 • d) systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej,
 • e) systemy alarmowania,
 • f) systemy gazometryczne,
 • g) systemy lokalizacji załogi,
 • h) systemy monitorowania zagrożenia tąpaniami,
 • i) taśmy przenośnikowe;

3) sprzęt strzałowy:

 • a) urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych,
 • b) wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych.

§ 3. Wymagania techniczne dla wyrobów określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

1. Znaki dopuszczenia składają się z oznaczenia literowego „WUG”, oznaczeń literowych dopuszczenia, numerów dopuszczenia oraz roku wydania dopuszczenia.

2. Określa się następujące oznaczenia literowe dopuszczenia:

 • 1) GX — dla:
  1. a) systemów, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d—h, budowy przeciwwybuchowej,
  2. b) maszyn i urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej;
 • 2) GE — dla:
  1. a) systemów, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d—h, w wykonaniu normalnym,
  2. b) maszyn i urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym;
  3. 3) GM — dla maszyn i urządzeń mechanicznych oraz taśm przenośnikowych;
  4. 4) GG — dla sprzętu strzałowego.

3. Numery dopuszczenia określasię odrębnie w danym roku kalendarzowym w ramach każdego z oznaczeń literowych dopuszczenia.

§ 5.

1. Znaki dopuszczenia umieszcza się trwale i czytelnie na każdej jednostce wyrobu.

2. Jeżeli nie jest możliwe oznaczanie wyrobu znakiem dopuszczenia w sposób określony w ust. 1, ze względu na właściwości fizyczne wyrobu, znaki dopuszczenia umieszcza się na opakowaniu tego wyrobu.

3. Jeżeli nie jest możliwe oznaczanie wyrobu znakiem dopuszczenia w sposób określony w ust. 1 i 2, ze względu na właściwości fizyczne wyrobu, znaki dopuszczenia umieszcza się na dokumentacji technicznoruchowej tego wyrobu.

§ 6. Do:

 • 1) wyrobów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, strona 3 z 76
 • 2) postępowań w sprawie badań wyrobu, którym podlega wyrób przed złożeniem wniosku o wydanie dopuszczenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
 • 3) postępowań o wydanie dopuszczenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
 • 4) wyrobów będących przedmiotem postępowań, o których mowa w pkt 2 i 3, w tym ich oznaczania
  1. — stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.pełna treść rozporządzenia

Oznakowanie takie musi spełniać określone normy, i co ważne, oznaczenie takie musi być czytelne po wielu latach.

Ponieważ warunki użytkowania takich oznaczeń, są określane jako ciężkie potrzeba wymusza ich wykonanie odpowiednią metodą, z trwalych materiałów i co ważne samo oznaczenie musi być odpowiednio zabezpieczone przed wpływem warunków w jakich są użytkowane.

Oznaczniki wykonane ta metodą odznaczają się:

 • estetycznym wyglądem
 • możliwością wykonania na różnych podłożach
 • ograniczona odporność na działanie czynników chemicznych

Galeria

 • Oznaczenie WUG
 • Oznaczenie WUG
 • Oznaczenie WUG
 • Oznaczenie WUG
 • Oznaczenie WUG
 • Oznaczenie WUG
 • Oznaczenie WUG
 • Oznaczenie WUG